رویداد ها
به سایت شرکت ایده آل صنعت خوش آمدید
پخش مصاحبه تلویزیونی بامدیران و کارکنان شرکت نمونه ...

پخش مصاحبه تلویزیونی بامدیران و کارکنان شرکت نمونه و موفق ایده آل صنعت پدیده دربرنامه سلام تهران که به مدت 6 روز  از شبکه تهران پخش  شد .

***

به سایت شرکت ایده آل صنعت خوش آمدید

***